شهرخبر

کاهش روزافزون اعتماد شهروندان آلمانی به نهادهای اجتماعی

نتایج یک بررسی نشان می دهد که اعتماد شهروندان آلمانی به نهادهای اجتماعی از جمله رسانه ها، ارتش و پلیس در سال 2022 نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

کاهش روزافزون اعتماد شهروندان آلمانی به نهادهای اجتماعی

خبرگزاری تسنیم