شهرخبر

کشوری که تا امروز ۴۰ کودتا انجام داده است

کشوری که تا امروز ۴۰ کودتا انجام داده است

اسنادی به‌تازگی از طبقه‌بندی خارج شده که نشان می‌دهد انگلیس از سال ۱۹۴۵ بیش از ۴۰ کودتا برای سرنگونی دولت‌های خارجی انجام داده است.