جهاد تبیین در حمکرانی قرآنی/ مهندسی نظام تربیتی مدیران