قیمت گذاری کنونی خودرو مبتنی بر شاخص‌های قیمتی دهه هشتاد است