احسان برین، پژوهشگر اقتصادی باتوجه به شرایط اقتصاد کلان، حرکت بعدی در بازار مسکن را توضیح می دهد.