تحلیل بهشتی پور از موانع احیای برجام در هشتمین سال اجرا