شهرخبر

صد آنلاین | مرد دیگری دیده می‌شود که به او کمک می‌کند تا دختر غرق شده را به ساحل بازگرداند.بر اساس گزارش ها، این دختر جوان از روی یک پل ۱۵ متری به داخل رودخانه سقوط کرده بود و لی و دوستش موفق شدند او را نجات دهند.این دختر آسیب جدی ندید و پلیس او را برای بازجویی برد.