شرکت‌های گروه «قند و شکر» با سال مالی متفاوت فعالیت می‌کنند. شرکت‌های قندی معمولا به صورت فصلی فروش خوبی را می توانند ثبت کنند اما به صورت مداوم این اتفاق نمی‌افتد. به همین منظور به بررسی چند نماد از صنعت قند و شکر با سال مالی یکسان پرداخته‌ایم.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد نماد قشیر (شرکت قند شیروان) موفق شده فروش خوبی را برای آذر ماه بدست آورد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل خود رشد 310 درصدی و نسبت به ماه آبان 69 درصد رشد در فروش را ثبت کند.

در رتبه بعدی نماد قچار (شرکت قند چهارمحال) قرار گرفته که 158 درصد نسبت به میانگین ماه‌های قبلی سال و 203 درصد نسبت به آبان ماه بیشتر فروش داشته است. نمادهای قزوین، قصفها و قهکمت دیگر نمادهایی بودند که پشت سر قشیر و قچار قرار گرفتند. نماد قزوین هم 100 درصد نسبت به میانگین ماه های پیشین خود و 25 درصد نسبت به ماه قبل خود مسیر رشد را طی کرد اما نماد قصفها با وجود اینکه نسبت به میانگین ماه های قبل خود رشد داشته اما نسبت به آبان ماه خود با افت در فروش مواجه شده است. قهکمت نیز رشد 31 درصد و 26 درصد به ترتیب نسبت به میانگین ماه های گذشته خود و ماه قبل خود را تجربه کرده است.

اما در خصوص روند فروش ماهانه نماد قشیر می‌توان گفت این نماد توانست جهش خوبی را برای سه ماهه سوم پاییز نسبت به فصل تابستان و فصل بهار خود که تقریبا فروشی نداشت را رقم بزند و با عدد 262 میلیارد تومان در بیشترین قیمت خود برای آذر ماه قرار گیرد.

در مورد نماد قزوین می توان گفت تقریباً این نماد برای سه ماهه فصل اول درخصوص فروش ماهانه ناکام بوده است اما موفق شد اعداد و ارقام خوبی را برای سه ماهه تابستان و پاییز خود رقم بزند تا در نهایت در آذر ماه بهترین فروش خود را با 137 میلیارد تومان ثبت کرده است در حالی که برای فصل ابتدایی سال مانند نماد قشیر تقریبا فروشی نداشته است.

 نماد قچار برای سه ماهه ابتدایی سال به جز اردیبهشت ماه که 51 میلیارد تومان فروش داشته  فروش خوبی را نتوانست کسب کند اما در تیر ماه بهترین فروش خود با 136 میلیارد تومان ثبت کرد، در نهایت این نماد توانست فروش خوبی را در سه ماهه پاییز نسبت به سه ماهه تابستان بدست آورد و تاپ ترین قیمت خود برای آذر ماه با رقم 200 میلیارد تومان بهترین رکورد فروش را ثبت کند. 

اما نماد قصفها با وجود اینکه روند نزولی برای سه ماهه پاییز در پیش گرفته اما اوضاع بهتری نسبت به فروش فصول قبلی خود داشته است. نماد ققهکمت هم از ابتدای سال تا مرداد توانست روند رو به رشدی را طی کند و بهترین فروش را برای سه ماهه تابستان در مرداد با 289 میلیارد تومان به دست آورد اما در شهریور ماه با افت در فروش همراه شد تا در نهایت برای سه ماهه پاییز با رشد ربوبرو شد اما نتوانست رکورد تابستان خود را بشکند.

قند و شکر