شهرخبر

عکس/ زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

از اولین ساعات صبح امروز بسیاری از شهروندان قزوینی با خوشحالی در خیابان ها و پارک های شهر حضور پیدا کردند و بارش برف را جشن گرفتند.

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین

گزارش تصویری| زیبایی های یک روز برفی در قزوین