بهره برداری از دستگاه گام برداری ویژه کودکان فلج مغزی در این مرکز طبی