مجبور شدم از پرسپولیس جدا شوم تا بیشتر از این اذیت نشوم/ شانس نداشتم یحیی سرمربی من باشد