اینتر با پیروزی حداقلی به استقبال دربی سوپرجام رفت