غرق شدن یک خودرو در فرونشست خیابانی در فلسطین اشغالی