بازگشت به استقلال؟ جایی برنمی گردم که اذیت شدم/ مثل روز روشن بود نمی گذارند استقلال شکست بخورد!