شهرخبر

عکسی که اوج سرما را در مشهد نشان می‌دهد!

یخ زدن یاکریم (قمری) در سرمای سوزان و منفی ۱۳ درجه این روزهای مشهد را ببینید.

عکسی که اوج سرما را در مشهد نشان می‌دهد!

عکسی که اوج سرما را در مشهد نشان می‌دهد!