شهادت یک مامور نیروی انتظامی در عملیات تعقیب و گریز قاچاقچیان