استقلال اقتصادی به رونق تولید و ایجاد اشتغال گره خورده است