اگر کسری بودجه نداریم چرا مصارف قانون بودجه تاکنون صفر بوده است؟