مطهری: صحنه‌های قشنگ در تیم من موج می‌زند/ بودجه کافی نداریم