ایجاد شورای علمای کابل متشکل از طرفداران حکومت کنونی افغانستان