برگزاری مراسم سالگرد شهیدان سلیمانی و المهندس در حلب سوریه