نیازی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی شد/ مفتح برکنار شد