استقلال را با «بمب» هزار میلیاردی ترکاندند/ ترسیدم به امارات بروم