محمدعلی کامفیروزی از زندان آزاد شد

محمد علی کامفیروزی وکیل دادگستری به قید وثیقه از زندان فشافویه آزاد شد.

کامفیروزی وکیل نیلوفر حامدی و الهه محمدی از روزنامه‌نگاران بازداشتی و جمعی از دانشجویان بازداشتی است.