اصرار آلمانی‌ها به صرفه‌جویی در انرژی با وجود ذخایر کافی گاز برای زمستان