بازدید پزشکان هندی از دستاورد بزرگ دانشمندان ایرانی