شهرخبر

نقش پُررنگ فرانسه در دخالت و تهاجم به ایران

نقش پُررنگ فرانسه در دخالت و تهاجم به ایران

این روزها سهم فرانسه از اغتشاش و آشوب در ایران آشکار است ولی از گذشته تا امروز، قضایای بسیاری وجود دارند که می‌توان رد پای پاریس را در آنها مشاهده کرد.