آغاز اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان از فردا در کیش