تأکید مخبر بر رفع موانع و سرعت بخشی به اجرای 48 طرح بزرگ پیشران اقتصاد ملی