این در حالی است که یکی از کارشناسان شبکه افق ادعا کرده بود که گل های علی دایی همگی به علت بلندی قامت او و با ضربه سر بوده است.