در اوج آلودگی هوا گازمان را صادر کردیم، خودمان مازوت سوزاندیم