شهرخبر

ایمان حامی خواه

آلودگی هوای شهر همدان

شاخص آلودگی شهر همدان امروز ۱۴ دی ماه عدد ۱۵۹ است که برای تمام تمام گروههای سنی ناسالم تشخیص داده شده است.