فیلم/ حضور بدل پله در مراسم تدفین او در شهر سانتوس