پرداخت ۲۰۵ هزار میلیارد ریال به صنایع استان اصفهان توسط بانک‌ صنعت و معدن