مجلس بیمارستان خصوصی ندارد/ پزشکان را مجبور نکنید به روستا بروند