افراط گرایی خشونت آمیز در غرب؛ احیای نازیسم و فاشیسم