دور جدید اردوی تیم ملی روئینگ از 15 دی در دریاچه آزادی