شهرخبر

سخنگوی دولت:

هدف اصلی دولت سیزدهم مقابله با فساد است

هدف اصلی دولت سیزدهم مقابله با فساد است

سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: حذف امضای طلایی با الکترونیکی کردن صدور مجوز یکی از اقدامات مثبت این دولت برای مقابله با فساد بوده است