دچار دور باطل شده‌ایم/ کمتر از ۳۴ درصد اهداف برنامه‌های توسعه تاکنون محقق شده است