فروشندگان دوره‌گرد 3 میلیارد تومان در مازندران دزدی کردند