اگر هاشمی بود بر بازگشت به مردم و توقف تندوری و خشونت تاکید می‌کرد