افزایش نگرانی‌ها از گسترده شدن خشونت جوانان در سال 2023 در واشنگتن