شگرد تولیدکنندگان لوازم خانگی در افزایش قیمت/خبری از رونق فروش نیست