دریافت ۲ یادداشت از طریق اوکراین به نمایندگی از ۴ کشور