ناآرامی و خشونت همزمان با تغییر سال در خیابان‌های اروپایی