شهرخبر

پنجره مهر؛

تهدید شاکی از داخل زندان

تهدید شاکی از داخل زندان

موضوع ورود موبایل به زندان ها امر جدیدی نیست اما گاهی دیده شده که زندانیان از این مسئله سوءاستفاده‌هایی می‌کنند.