آغاز اردوی تیم ملی فرنگی بدون رضا گرایی و هادی ساروی؛ جاسم امیری به جمع مربیان اضافه شد