اطلاعیه سپاه: اظهارات سردار اباذری برداشت و تحلیل شخصی است