توقف فجرسپاسی و اولین شکست خیبر/ سه امتیاز شیرین برای همدان