حکیم: جنایت وحشیانه آمریکا در فرودگاه بغداد خطایی نابخشودنی است